I. Úvodní ustanovení

1. Předmětem těchto soutěžních podmínek je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže, které Pořadatel bude v pravidelných časových úsecích pořádat na území České republiky.

2. Vztahy Pořadatele s jednotlivými Soutěžícími se řídí těmito soutěžními podmínkami (dále jen „Soutěžní podmínky“), nestanoví-li Pořadatel zvláštní podmínky Soutěže pro daný časový úsek.

II. Definice použitých pojmů

1. Pořadatelem Soutěže je společnost Delivery Hero Czech Republic Logistics s.r.o., se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 04145798, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 243205, zabývající se převážně přepravou zásilek.

2. Soutěžícími jsou dopravci poskytující Pořadateli přepravní služby na základě příslušné Smlouvy (včetně zaměstnanců dopravce).

3. Smlouvou se rozumí (i) smlouva o poskytování přepravních služeb, (ii) dohoda o pracovní činnosti, (iii) dohoda o provedení práce, (iv) pracovní smlouva, kterou Pořadatel má uzavřenou se Soutěžícím.

4. Výhercem Soutěže bude ten Soutěžící, který splní podmínky stanovené těmito Soutěžními podmínkami.

5. Soutěž probíhá v pevně stanovených Časových intervalech na území České republiky tam, kde Pořadatel napřímo či prostřednictvím Soutěžících poskytuje rozvozové služby.

6. Časovým Intervalem soutěže se rozumí časový úsek, po jehož uplynutí jsou Pořadatelem vyhlášeni Výherci. Časový Interval soutěže se pro jednotlivé Kategorie Soutěžících liší.

7. Kategorií Soutěžících se rozumí Soutěžící rozdělení do kategorií dle dopravního a/nebo jiného prostředku, prostřednictvím kterého dochází k přepravě zásilek. Soutěžící jsou rozděleny do následujících kategorií: Auta (dále jen „Auta), Cyklisti a Chodci (dále jen „Pěší).

III. Obecná pravidla Soutěže

1. Účast na Soutěžích je vždy zdarma.

2. Účastnit Soutěže se může pouze Soutěžící, který se s Pořadatelem nachází ve smluvním vztahu, prostřednictvím kterého Soutěžící Pořadateli poskytuje přepravní služby podle příslušné Smlouvy.

3. Soutěžící se Soutěže definované těmito Soutěžními podmínkami účastní vždy v místě, v němž pro Pořadatele poskytuje přepravní služby dle příslušné Smlouvy. V jiném místě než v místě sjednaném příslušnou smlouvou, ve kterém Soutěžící poskytuje Pořadateli přepravní služby, není Soutěžícímu umožněno se účastnit.

4. Účastnit Soutěže se nesmí nikdo jiný než Soutěžící.

5. Soutěžící bere na vědomí, že na výhry není poskytována žádná záruka. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

6. Soutěž probíhá v období od 1.4.2022 do 31.3.2023 (dále jen „Období Soutěže“).

7. Soutěžící, který již jednou v Soutěži pořádané Pořadatelem vyhrál, se nemůže znovu stát výhercem. Stane-li se výhercem Soutěže Soutěžící, který v Období Soutěže již jednou vyhrál, stane se Výhercem Soutěže Soutěžící, který se v žebříčku vyhlášené Soutěže za daný Časový Interval nacházel za Soutěžícím, který v Soutěži za Období soutěže již jednou vyhrál.

8. Z každé Kategorie Soutěžících budou Pořadatelem v příslušných Časových Intervalech soutěže vybrány ti Výherci Soutěže, kteří se umístí v žebříčku Soutěže od prvního do šestého místa. Žebříček Soutěžících Kategorii Soutěžících zvlášť generuje systém Pořadatele automaticky a není možno ho jakýmkoli způsobem zpochybnit ani ovlivnit, jelikož poskytuje reálný obraz o doručených přepravních zásilkách.

IV. Práva a povinnosti Soutěžícího

1. Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní Soutěže dobrovolně.

2. Soutěžící prohlašuje, že komunikace s Pořadatelem bude probíhat prostřednictvím elektronické komunikace.

3. Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovení náhradního Výherce v případě, že původní Výherce nereaguje na výzvu Pořadatele.

4. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky, smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a Soutěžícím, a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

1. Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem, a to do 10 dnů od okamžiku, kdy uplyne Časový interval Soutěže v dané Kategorii Soutěžících. Pořadatel Výherce kontaktuje prostřednictvím emailu, který Pořadatel a Soutěžící v rámci své spolupráce používají.

2. Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru tím, že předá jednu z věcných cen uvedených v těchto Soutěžních podmínkách.

3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů za jakýchkoliv okolností, a to dále i v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém, ani v jiném případě, nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5. Soutěž není soudně vymahatelná.

VI. Speciální podmínky Soutěže pro Kategorii Soutěžících – Auta:

1. Speciální podmínky uvedené v čl. VI. těchto Soutěžních podmínek se vztahují pouze na Soutěžící zařazených do Kategorie Soutěžících Auta.

2. Výhercem Soutěže v Kategorii Soutěžících Auta se stávají ti Soutěžící, kteří se v této Kategorii Soutěžících umístí na prvním až šestém místě (včetně) podle toho, kolik Soutěžící v daném Časovém intervalu stanoveném v čl. VI. odst. 3 těchto Soutěžních podmínek přepraví zásilek z jednoho místa do druhého.

3. Vyhodnocení a vyhlášení Soutěže v Kategorii Soutěžících Auta bude probíhat v měsíčním Časovém Intervalu, tzn. vždy po uplynutí celého měsíce.

4. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Auta umístil na první příčce, vyhrává Apple Iphone SE 2022, 64 GB, Midnight v hodnotě cca. 12 490 Kč (slovy: dvanáct tisíc čtyři sta devadesát korun českých).

5. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Auta umístil na druhé příčce, vyhrává poukaz na nákup pohonných hmot v hodnotě cca. 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

6. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Auta umístil na třetí příčce, vyhrává poukaz na nákup na eshopu CZC.cz v hodnotě cca. 2 500 Kč (slovy: dva a půl tisíce korun českých).

7. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Auta umístil na čtvrté příčce, vyhrává poukaz na nákup na Dáme jídlo v hodnotě cca.1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých).

8. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Auta umístil na páté příčce, vyhrává poukaz na nákup na Dáme jídlo v hodnotě cca. 750 Kč (slovy: sedm set padesát korun českých).

9. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Auta umístil na šesté příčce, vyhrává poukaz na nákup na Dáme jídlo v hodnotě cca. 500 Kč (slovy: pět set korun českých).

VII. Speciální podmínky Soutěže pro Kategorii Soutěžících – Pěší

1. Speciální podmínky uvedené v čl. VII. těchto Soutěžních podmínek se vztahují pouze na Soutěžící zařazených do Kategorie Soutěžících Pěší.

2. Výhercem Soutěže v Kategorii Soutěžících Pěší se stávají ti Soutěžící, kteří se v této Kategorii Soutěžících umístí na prvním až šestém místě (včetně) podle toho, kolik Soutěžící v daném Časovém intervalu stanoveném v čl. VII. odst. 3 těchto Soutěžních podmínek přepraví zásilek z jednoho místa do druhého.

3. Vyhodnocení a vyhlášení Soutěže v Kategorii Soutěžících Pěší bude probíhat jednou po uplynutí jednoho kalendářního měsíce.

4. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Pěší umístil na první příčce, vyhrává Apple Iphone SE 2022, 64 GB, Midnight v hodnotě cca. 12 490 Kč (slovy: dvanáct tisíc čtyři sta devadesát korun českých).

5. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Pěší umístil na druhé příčce, vyhrává Apple Airpods 2019 s nabíjecím pouzdrem v hodnotě cca. 3 590 Kč Kč (slovy: tři tisíce sedm set devadesát korun českých).

6. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Pěší umístil na třetí příčce, vyhrává poukaz na nákup na eshopu CZC.cz v hodnotě cca. 2 500 Kč (slovy: dva a půl tisíce korun českých).

7. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Pěší umístil na čtvrté příčce, vyhrává poukaz na nákup na Dáme jídlo v hodnotě cca. 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých).

8. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Pěší umístil na páté příčce, vyhrává poukaz na nákup na Dáme jídlo v hodnotě cca. 750 Kč (slovy: sedm set padesát korun českých).

9. Soutěžící, který se v daném Časovém Intervalu v Kategorii Soutěžících Pěší umístil na šesté příčce, vyhrává poukaz na nákup na Dáme jídlo v hodnotě cca. 500 Kč (slovy: pět set korun českých).

VIII. Celoroční Soutěž – Kurýr roku

1. Pravidla celoroční Soutěže – Kurýr roku popsané v čl. VIII. těchto Soutěžních podmínek se vztahují na všechny Soutěžící bez ohledu na to, do kterých z výše uvedených Kategorií Soutěžících náleží, tedy na všechny Soutěžící spadající do Kategorie Soutěžících – Pěší, Kategorie Soutěžících – Auta.

2. Výhercem Celoroční Soutěže – Kurýr roku se stane ten Soutěžící, jež se umístí na celkovém prvním místě podle toho, kolik Soutěžící během Období Soutěže celkem přepraví zásilek z jednoho místa do druhého.

3. Vyhodnocení a vyhlášení Celoroční Soutěže – Kurýr roku proběhne jednorázově po uplynutí Období Soutěže.

4. Soutěžící, který se v Období Soutěže (spec. v čl. VIII. odst. II) v rámci Celoroční Soutěže – Kurýr roku umístí na celkové první příčce, vyhrává hlavní cenu Soutěže, a to cestovní zájezd v hodnotě cca. 60.000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých).

IX. Ochrana osobních údajů

Pořadatel tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“), oznamuje Soutěžícím následující informace týkající se zpracování osobních údajů:

  1. Správcem osobních údajů je Delivery Hero Czech Republic Logistics s.r.o., se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 04145798, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 243205. Správce osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím e-mailu [email protected].
  2. Účelem zpracování osobních údajů Soutěžících (subjektů údajů) je výlučně organizace a zajištění průběhu celé Soutěže včetně doručení cen. Právním základem tohoto zpracování je souhlas Soutěžícího.
  3. Předmětem zpracování je ID přidělené Soutěžícímu na základě smluvního závazku a počet objednávek kurýra. Poskytnutí osobních údajů (ID) je dobrovolné, ale nebudou-li osobní údaje poskytnuty, nelze se Soutěže účastnit.
  4. Osobní údaje Soutěžících budou zpracovávány po dobu soutěže, nejdéle však po dobu 14 měsíců od jejího zahájení.
  5. Osobní údaje Soutěžících nebudou přenášeny do žádných třetích zemí, ani nebudou v žádné formě zveřejněny.
  6. Zpracovatelem osobních údajů je poskytovatel kurýrního webu, kterým je KOIA KOIA! s.r.o. – se sídlem Tusarova 791/31, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02809796, vedená u MS v Praze pod sp. zn. C 224033.
  7. Soutěžící má právo přístupu k jeho osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů. Soutěžící má právo i na přenositelnost osobních údajů a na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů.
  8. Soutěžící může při podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] či jakoukoliv jinou cestou.
  9. Pokud Soutěžící již nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat. V případě, že dojde k odvolání souhlasu před odesláním výhry, Výherce soutěže ztrácí na takovou nárok. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící prohlašuje, že je s těmito Soutěžními podmínkami prokazatelně seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny zveřejněním ve svém systému.

3. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.4.2022